Trở về

Hướng Dẫn Thu Hồi - Trùng Sinh

28-02-2024

Chọn "Thu Hồi" tại nhóm tính năng góc trên bên trái để mở giao diện Thu Hồi - Trùng Sinh

1. Trùng Sinh Tướng

Sau khi trùng sinh, hoàn trả Tướng ban đầu, giữ lại cấp sao.
Hoàn trả tất cả đạo cụ bồi dưỡng Tướng (ngoại trừ thức tỉnh tăng sao, tăng cấp duyên), bao gồm đạo cụ tiến hóa, Đan EXP tăng cấp, Bạc nâng kỹ năng.

2. Thu Hồi Trang Bị

Có thể tách tất cả trang bị, hoàn trả Công Huân theo phẩm chất trang bị.
Hoàn trả toàn bộ số Bạc tốn khi cường hóa.
Nếu đã chuyển hóa thành hình thức tinh luyện đạo cụ sẽ hoàn trả 100% điểm Tinh Luyện.

3. Trùng Sinh Thần Binh

Sau khi trùng sinh, hoàn trả trạng thái Thần Binh ban đầu
Hoàn trả tất cả đạo cụ bồi dưỡng Thần Binh, bao gồm đạo cụ cường hóa, đạo cụ tăng sao, đạo cụ rèn hồn và đá khảm.

4. Trùng Sinh Minh Văn

Sau khi trùng sinh, hoàn trả tất cả đạo cụ bồi dưỡng, bao gồm đạo cụ cường hóa, đạo cụ tăng sao.

5. Trùng Sinh Tham Tướng

Có thể tách tất cả Tham Tướng, hoàn trả lại đạo cụ theo phẩm chất Tham Tướng
Tham Tướng nào đã bồi dưỡng rồi không thể tách, cần reset lại trước.

------------------------------

MÃNH TƯỚNG XUẤT CHIẾN - PK THIÊN BIẾN - WINNER NẮM THIÊN CƠ